Informace ke zpracování osobních údajů

Vážení uživatelé,

abychom Vám mohli poskytovat služby prostřednictvím portálu www.ferovypronájem.cz (dále jen “portál”), musíme k tomuto účelu zpracovávat Vaše osobní údaje. Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí (např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Férový pronájem, s.r.o., se sídlem Čestmírova 363/1, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 06493220 ("Férový pronájem" nebo "my").

V případě jakýchkoliv žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv nebo jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 731 002 200 nebo na e-mailové adrese info@ferovypronajem.cz.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu?

Zpracovávání osobních údajů probíhá pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Rádi bychom Vás tímto informovali, že:

1. za účelem zasílání obchodních sdělení (např.: slevových akcích) zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefonní číslo a e-mail. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas, který jste nám udělil/a při vyplňování formuláře na našem webu nebo při registraci. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2. za účelem zpracovávání poptávek bydlení (např.: párování poptávek a nabídek, výměna kontaktních údajů mezi poptávajícím a majitelem) zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, Vaše fotografie, věk, vzájemný vztah spolubydlících, původ, pracovní stav.

3. za účelem zpracovávání nabídek bydlení (např.: párování poptávek a nabídek, výměna kontaktních údajů mezi poptávajícím a majitelem) zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, Vaše fotografie. Dále evidujeme datum a čas získání kontaktu na poptávajícího a také poptávky, které máte v seznamu oblíbených inzerátů.

4. za účelem zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů evidujeme datum a čas všech pokusů o přihlášení k Vaše účtu a to včetně informace o IP adrese zařízení, ze kterého byl pokus o přihlášení proveden.

5. za účelem zkvalitnění našich služeb evidujeme datum a čas všech e-mailových zpráv, které systém zasílá na Vaší e-mailovou adresu. Můžeme tak snadno prověřit zdali systém funguje správně a Vy dostáváte všechny potřebné e-mailové zprávy.

6. nad rámec výše uvedeného rozsahu potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem, příp. oprávněný zájem třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od události rozhodné pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

3. Komu můžeme anebo musíme Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje jsou s Vaším souhlasem ukládány v naší databázi, ze které je mohou získat ostatní uživatelé portálu za účelem kontaktováni a realizace pronájmu.

Dále můžeme předat Vaše osobní údaje subjektům, které pro nás zajišťují administrativní nebo technickou podporu. Těmto subjektům předáváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytných situacích a pouze pokud tyto subjekty poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů a máme s nimi uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby předávat úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů, externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

4. Jaká máte práva v případě, kdy nám udělíte svůj souhlas a kdy můžete uplatnit námitku?

V případě zpracování, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, zda svůj souhlas ve výše popsaném rozsahu poskytnete, či nikoli. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme plně vázáni. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat nebo omezit jeho rozsah. V případě, že souhlas odvoláte nebo omezíte, jsme povinni ukončit v odpovídajícím rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a to v přiměřené době, která odpovídá standardním technickým a administrativním možnostem. Pokud však v budoucnu změníte názor, souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv opětovně udělit.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu třetí osoby, máte rovněž právo kdykoli vznést proti takovému zpracování kdykoli námitku. Pokud směřuje námitka proti zpracování založenému na oprávněném zájmu, zpracování bude ukončeno, jestliže nedojde k prokázání existence závažných důvodů opravňujících k dalšímu zpracování. Pokud směřuje námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, zpracování Vašich osobních údajů bude v předmětném rozsahu bez zbytečného odkladu ukončeno.

5. Jaká máte další práva?

Máte právo kdykoli zažádat o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a také máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Vlastníkem Vašich osobních informací jste Vy.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Máte právo své osobní údaje zcela vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např.: pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. To může nastat například budete-li popírat přesnost Vašich osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování. V takovém případě potřebujeme určitou dobu nezbytnou k prošetření dané situace.

Dále máte právo na přenositelnost svých osobních údajů. To je však možné pouze u osobních údajů, které jste nám poskytl/a sám/sama a jedná se o zpracování založené buď na Vámi uděleném souhlasu, nebo na smlouvě uzavřené mezi námi. Musí se též jednat o osobní údaje zpracovávané automatizovanými prostředky, tj. nikoliv v papírové formě. Pokud uplatníte toto právo, nesmí jím být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, což jsme povinni vždy posoudit.

Dále máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. V současné době žádné takové automatizované rozhodování neprovádíme; pokud by k němu v budoucnu mělo dojít, budete o této změně vhodným způsobem informován/a.

V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, máte vždy svobodné právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech.

6. Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje dle článku 2 výše prostřednictvím Vámi vyplněného formuláře na portálu nebo v rámci telefonického hovoru nebo e-mailové komunikace. Osobní údaje v článku 2 jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v našich informačních systémech, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

7. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto oznámení i na našich internetových stránkách www.ferovypronajem.cz.