OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽEB WEBOVÝCH STRÁNEK FEROVYPRONAJEM.CZ

Provozovatelem inzertního párovacího systému Ferovypronajem.cz dostupného na webových stránkách www.ferovypronajem.cz je Férový Pronájem, s.r.o., Čestmírova 363/1, Praha 4 – Nusle, IČ: 064 93 220 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel pro využití tohoto systému vydává tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1. Inzertní párovací systém Ferovypronajem.cz umožňuje Nájemníkovi (jímž se rozumí fyzická osoba, která za účelem uspokojení svých bytových potřeb poptává nájem bytu nebo domu k bydlení) zadat poptávku na nájem bytu nebo domu k bydlení a Pronajímateli (jímž se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo oprávněným držitelem s právem poskytnutí podnájmu nemovitosti – bytové jednotky nebo domu určenému k trvalému bydlení) bezplatně vyhledávat v poptávkách zadaných Nájemníky, které budou vygenerovány systémem poté, co Pronajímatel zadal parametry nemovitosti, kterou nabízí k nájmu. Ferovypronajem.cz nezprostředkovává žádný obchod, pouze zajišťuje spárování poptávky a nabídky nájmu nemovitosti a následné předání kontaktu na Nájemníka Pronajímateli. Současně Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následnou komunikaci mezi Nájemníkem a Pronajímatelem, jakož i ani za poskytnutá plnění mezi těmito subjekty.

2. Ferovypronajem.cz není určen k poskytování nabídek podnikatelských subjektů – realitních zprostředkovatelů a všechny takto formulované poptávky nájmu nebo nabídky nájmu budou Provozovatelem zrušeny bez nároku na úhradu již zaplacených úhrad za zveřejnění; uvedeným není vyloučena možnost Pronajímatele zadat parametry více bytů v bytovém domě, je-li vlastníkem tohoto domu. Provozovatel si dále vyhrazuje právo bez náhrady zrušit poptávku zadanou Nájemníkem nebo popis nemovitosti zadaný Pronajímatelem, bude-li jejich obsah v rozporu s platnými právními předpisy.

3. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, správnost nebo úplnost informací obsažených v poptávkách zadaných Nájemníkem nebo popisu nemovitosti zadaném Pronajímatelem, odpovědnost za obsah zadané poptávky má Nájemník a za popis nemovitosti včetně případného zásahu do autorských práv jiné osoby k nahraným fotografiím pak Pronajímatel.

4. Kontaktní údaje Nájemníka (jméno a příjmení, tel. číslo, e-mail) Poskytovatel Pronajímateli zpřístupní bezprostředně po úhradě ceny podle čl. II odst. 1.

II. Ceny služeb poskytovaných systémem Ferovypronajem.cz

1. Po vyplnění poptávkového formuláře pro poptávku nájmu, který obsahuje popis poptávané nemovitosti a základní údaje Nájemníka, Nájemník potvrdí svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Cena inzerce poptávky nájmu je 39,00 Kč/týden, 69,00 Kč/2 týdny nebo 99,00 Kč/3 týdny; týdnem se rozumí jakýchkoli sedm dnů po sobě jdoucích. V rámci časově omezených marketingových akcí může Provozovatel umožnit inzerci poptávky zdarma.

2. Pronajímatel zadává do formuláře popis nemovitosti bezplatně, přičemž při zadání vyjádří souhlas s těmito obchodními podmínkami, stejně tak má možnost následně bezplatně procházet poptávky nájmu vygenerované systémem na základě porovnání hodnot v poptávkovém formuláři všech Nájemníků a v popisu nemovitosti zadaném Pronajímatelem. Rozhodne-li se Pronajímatel oslovit Nájemníka z vygenerovaného seznamu, uhradí Poskytovateli cenu za zpřístupnění kontaktních údajů Nájemníka ve výši 39,00 Kč. V rámci časově omezených marketingových akcí může Provozovatel umožnit zpřístupnění kontaktů zdarma.

3. Cenu inzerce podle odstavce 1 nebo cenu zpřístupnění kontaktních údajů Nájemníka podle odstavce 2 lze Poskytovateli zaplatit takto:

a) bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele 281394615/0300,

b) platební kartou prostřednictvím platební brány,

c) zasláním platební SMS,

d) odúčtováním ze zůstatku platební peněženky, je-li v ní dostatečný zůstatek zaplacený některým ze způsobů pod písm. a) – c).

4. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

III. Reklamace vadných služeb

1. Dojde-li k výpadku činnosti systému Ferovypronajem.cz, v jehož důsledku není poptávka Nájemníka přístupná déle než 12 hodin, Poskytovatel o takto zmeškanou dobu bezplatně prodlouží dobu inzerce poptávky v systému nebo, na základě žádosti Nájemníka, tomuto poskytne odpovídající slevu z ceny inzerce jeho poptávky.

2. Pronajímatel je oprávněn u Poskytovatele reklamovat, byly-li mu za úhradu zpřístupněny kontaktní údaje Nájemníka, které jsou prokazatelně nefunkční (tel. číslo je zrušeno nebo dlouhodobě nedostupné, e-mailový účet je zrušen, apod.). Poskytovatel v takovém případě po prověření reklamovaných skutečností vrátí Pronajímateli částku za zpřístupnění kontaktních údajů.

3. Při vracení zaplacené částky podle odstavce 1 nebo odstavce 2, je vracena částka pouze v rozsahu, v jakém byla připsána na účet Poskytovatele, tzn. není vracena část úhrady, která např. připadla poskytovateli platebních SMS.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Nájemníka a Pronajímatele o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu) a souhlasem podmínit poskytnutí svých služeb v systému Ferovypronajem.cz.

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nájemník resp. Pronajímatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje byly poskytnuté v rozsahu, ve kterém je vyplnil nebo v jakém byly o něm získány v rámci přihlášení v systému Ferovypronajem.cz.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Nájemník resp. Pronajímatel může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených webových stránkách www.ferovypronajem.cz Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Nájemník resp. Pronajímatel, který poskytl svou e-mailovou adresu, souhlasí, aby mu Poskytovatel zasílal obchodní sdělení e-mailem. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Poskytovatele.

V. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2016.