Plnění povinností si pronajímatel může pojistit smluvní pokutou

 Ano může. Tak jak to tedy je! Někdo říká může, někdo říká nemůže! V tom, aby se čert vyznal.

dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., který rozsáhle NOVELIZUJE občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „obč. zák.“).

MĚNÍ SE jedno ze ZÁSADNÍCH USTANOVENÍ souvisejících s NÁJMEM BYTU a domu, a to konkrétně § 2239 obč. zák. upravující tzv. zakázaná ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem.

Jsou na to Vaše smlouvy připravené? Využíváte správně institut smluvních pokut?

Správně vyladěné smlouvy zde: https://ferovypronajem.cz/vzory-smluv.html

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DOPOSUD PLATILO, ŽE:

je ZAKÁZÁNO sjednat smluvní pokutu k tíži nájemce za případné porušení jeho povinností z nájmu vyplývajících. Tento zákaz pak podpořily i soudy, dokonce jej rozšířily i na smluvní úrok z prodlení (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 2059/2018 ze dne 5. 6. 2019).

To znamená, že ve smlouvách uzavřených od 1.1.2014 do 1.7.2020 občanský zákoník odstranil povinnost platit při prodlení s placením nájemného poplatek z prodlení a jakékoliv smluvní pokuty jsou tedy NEVYMAHATELNÉ – respektive soud ke smluvním pokutám ze zákona vůbec nepřihlíží!!!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NOVĚ PLATÍ, ŽE:

Smluvní pokutu lze sjednat, ale pouze za určitých podmínek. Smluvní pokuta společně s jistotou („kaucí“) nesmí přesáhnout v součtu trojnásobek měsíčního nájemného. Je možné je vzájemně kombinovat.

Praktický příklad: Pronajímatel si s nájemcem sjedná měsíční nájemné ve výši 20.000 Kč. K tomu si ujednají jistotu („kauci“) ve výši jednoho měsíčních nájmů, tedy 20.000 Kč. Jistota a smluvní pokuta dohromady nesmějí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného, tj. 60.000 Kč. Maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) tak činí 40.000 Kč (trojnásobek měsíčního nájemného mínus výše jistoty). Při VYŠŠÍM ujednání půjde o zdánlivé právní jednání a vyšší smluvní pokuta NEBUDE soudem přiznána. Tento příklad je vzorový, lze si samozřejmě představit i jiné smluvní uspořádání jistoty a smluvní pokuty.

SMLUVNÍ POKUTU MŮŽETE VYUŽÍT NAPŘÍKLAD:

·       Nájemce porušuje, respektive neoznámil změnu v počtu osob užívajících společnou domácnost,

·       je v prodlení s placením nájemného,

·       užívá byt v rozporu s účelem dohodnutým ve smlouvě,

·       porušuje povinnost dodržovat domovní řád, noční klid,

·       nevyklidí byt v dohodnutém termínu,

smluvní pokuta utvrzuje nejen finanční povinnosti nájemce, ale i veškeré jeho jiné povinnosti.

Diskuse

Buďte první, kdo okomentuje tento příspěvek.